Ochrana osobných údajov

 

Naša spoločnosť AGROFINAL, spol. s r.o. so sídlom Mierová 24, 920 01 Hlohovec, v súlade s platnou legislatívou, ako

 • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv.„GDPR“).

 

je povinná rešpektovať zákonné nariadenia o ochrane osobných údajov tak, aby nemohli byť žiadnym spôsobom zneužité.

Aké údaje uchovávame?

 • Osobné údaje z kontaktných formulárov

Vaše osobné údaje (meno, email, tel. číslo) vpisujete do kontaktného formulára webovej stránky www.agrofinal.sk, kde zadávate svoje požiadavky na tovary a služby ponúkané našou spoločnosťou, ale najmä žiadosti o cenovú ponuku, ktorú vieme pripraviť presne pre Vaše potreby.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Personalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
 • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby
 • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií.
 • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej požiadavky
 • Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.

 

Ako je to s bezpečnosťou Vašich osobných údajov?

Ku Vašim osobným údajom pristupujeme s náležitou dôkladnosťou a zodpovednosťou, nie sú zverejňované, prenášané a ani spracovávané mimo našu spoločnosť. Dodržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu týchtou údajov, ktoré neposkytujeme tretím stranám. Pre odovzdanie Vašich údajov štátnym orgánom a organizáciám je potrebné riadne vystavené a právoplatné rozhodnutie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

 

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi spracovávanými spoločnosťou AGROFINAL, spol. s r.o.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na :

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

Každý užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Adresa:

AGROFINAL, spol. s r.o., Mierová 24
920 01 Hlohovec
Slovenská Republika
Mail: sekretariat@agrofinal.sk
Telefón: 00421/33/7301 231 – 2

 

Platnosť podmienok: od 25.5.2018