Vzhľadom na časté prípady nesprávneho spôsobu prepočtu obsaditeľnosti, uvádzame presnú metodiku výpočtu, pretože po prestavbe na plyn, dochádza k zvýšeniu prevádzkovej hmotnosti vozidla o hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti natankovaného LPG. Môže to mať vplyv na obsaditeľnosť vozidla, keďže najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla nesmie byť prekročená.

Pre kategóriu M sa obsaditeľnosť vyráta:

Súčet počtu miest na sedenie = najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla – (prevádzková hmotnosť vozidla po prestavbe – 75) / 75

Pozn.: V prípade, ak je výsledkom napr. 4,99 obsaditeľnosť bude 4, t.j. relevantný údaj je len číslica pred desatinnou čiarkou zľava (matematické zaokrúhlovanie je neprípustné)

Pre kategóriu N sa použije vzorec:

Mcelk – (M prev + Nx68) >Nx68

Mcelk – najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla z OEV alebo OEV časť II

M prev – prevádzková hmotnosť vozidla zvýšená o hmotnosť plynového zariadenia

N – počet miest na sedenie z OE, znížený o číslo 1 (t.j. obsaditeľnosť-1)

Pozn.: Ak z OEV je obsaditeľnosť=5, do výpočtu dosadíme číslo 4 (t.j. N=4) a vyrátame obe strany nerovnosti. Ak nerovnosť platí, obsaditeľnosť sa nemení. Ak je ľavá strana nerovnosti menšia ako pravá, vtedy treba číslo N znižovať dovtedy, kým nerovnosť začne platiť. Potom je obsaditeľnosť o jednotku väčšia, ako číslo N, pre ktoré nerovnosť platí.